Пишете ни:  info@nepiast.org

Дейности

1996г. Изпълнение на проект за институционално изграждане на Сдружение с нестопанска цел „Бургас – НЕПИАСТ” по програма ФАР на ЕС. Проект за Институционално изграждане на СНЦ „Бургас – НЕПИАСТ” – с цел подобряване и улесняване организацията, работата и ефективността на сдружението, се финансира по Програма ФАР, закупуването на офис техника за сдружението -  компютърно оборудване, принтер и факс апаратура.
 
1997-1998г. Организиране на Екоакция за почистването на черноморските острови “Св. Анастасия”, “Св. Иван”, “Св. Петър”, “Св. Тома”, финансирана със средства по Българо-Холандски Екологичен Проект Зеленият Бургас по програма МАТРА на Външното Министерство на Холандия, като част от общата екологична програма за действие на местните власти и промишлеността в Община Бургас.
 
Проект “Зеленият Бургас” стартира през месец май 1997г. като целта е всички слоеве на обществеността, местната управа, индустрията и гражданството да съдействат за подобряване на екологичната обстановка в региона. Осъществяват се дейности в четири основни направления: Екологичен мониторинг; Управление на околната среда; Управление на твърди и битови отпадъци; Връзки с обществеността и екологичното образование. В рамките на тази програма неправителствените организации от Бургас сред които е и Сдружение с нестопанска цел „Бургас-НЕПИАСТ”, са поканени да участват със свои екологични проекти. Регионална комисия одобри 11 НПО проекта, сред които и този на СНЦ „Бургас-НЕПИАСТ”. По четвъртото направление - връзки с обществеността и екологично образование, се подпомага работата на екологичните НПО. Финансират се, освен 11-те проекта на активни НПО, и екологичните програми на 4 училища и 2 детски градини. Проведени са конференции, семинари, кръгли маси и дискусии, екологични лагери за децата и акции за почистване на улиците на града, приморския парк и плажната ивица. 
 
1998-2010г. Организиране на обучителни семинари в природозащитен център „ПОДА” в Защитена местност „ПОДА” съвместно с Българско дружество за защита на птиците по Проект „Бургаски влажни зони”, финансиран от Българо-швейцарската програма за опазване на биоразнообразието - Проект "Бургаски влажни зони" цели опазването на най-големия комплекс от крайморски езера в България - Атанасовско, Поморийско, Мандренско и Бургаско езеро. Основна цел на проект "Бургаски влажни зони" е изграждане на устойчива и самофинансираща се структура, която да работи по управлението и опазването на тези значими влажни зони и след завършването на Програмата. В тази структура имат своето място както държавни институции, така и неправителствени организации, свързани с опазването на защитените територии. Дейностите по проекта включват прилагане на Плановете за управление на Атанасовското езро и Пода и др. Съществено значение има развитието на еко и познавателния туризъм чрез Природозащитен център "Пода" и Укритието за наблюдение на птици край Атанасовското езеро. Популяризирането на езерата около Бургас и на тяхното биологично разнообразие сред бургаската общественост е друга важна задача на проекта.